Coaching - mere end teknik


Af Henrik Juul autoriset erhvervspsykolog

Udviklende og kvalificerende omgangsform
Coaching baserer sig på holdningen ”vi støtter og hjælper hinanden”. Hensigten er at låse døre op for andres uudnyttede potentiale og inspirere dem til at udfolde flere sider af sig selv i forhold til nye udfordringer.

Coachens midler er indlevelse i andre, en tillidsbaseret relation samt effektive spørgsmål.

Idéen med coaching er at give mennesker optimale betingelser for at lære nyt, klarlægge sine mål og nå dem. Det er en særdeles engagerende metode til at forøge og udbrede viden, færdigheder og kompetencer.

Gennem coaching bliver man mere bevidst og aktivt involveret i sin egen og organisationens udvikling. Det er organisationens vej til mere tilfredsstillende kommunikation og samarbejde, og det er medarbejderens metode til at viderekvalificere sig og opnå større indflydelse på opgavernes behandling og udførelse.

Ind i virksomhedskulturen
Når man er coach, er man én, der med sin bevidste kommunikation og holdning stimulerer andre til at udvikle sig. På den ene side hjælper man til at sætte en stopper for den nemme vej til de gode gamle hyldevarer af færdige løsninger. På den anden side medvirker man som en slags katalysator til at få andre til at præstere noget de ikke vidste de kunne.

Coaching er en hjælp til at overskride egne begrænsninger og blive endnu bedre på faglige og personlige områder end man selv troede var muligt. Måske endda bedre end coachen.

I princippet kan alle coache alle. Jeg kan have coach-kasketten på i dag og i morgen coacher du mig. Et godt coachingforløb kræver aftalte møder og god tid til at fokusere ind på udviklingstemaer og mål. Mange synes dog at coaching er allerbedst, når den er blevet en naturlig og integreret del af den daglige kommunikation på jobbet.

Opdyrke energi, kreativitet, mod og ansvar
En god coach anvender ikke magt, manipulation eller tvang.
Giver heller ikke direktiver eller færdige løsninger. Ikke engang selv om man er leveringsdygtig i adskillige grydeklare tilbud.

Kunsten består i at opmuntre og aktivere den kreative intelligens i andre menneskers lagre af ubevidst viden og ressourcer.

Ulempen ved at få serveret andres løsninger og ordrer er nemlig, at ejerskab, kreativitet, kraft og kvalifikationer ikke aktiveres, endsige udbygges. Tværtimod.

Selv fantasifulde og begavede personer vænnes hurtigt til at bortfiltrere deres egne visioner, handletrang og sunde vovemod, når andre - især overordnede - véd bedst og kan bedst.

Nytænkning
Forandringssamfundets kompleksitet og uforudsigelighed udfordrer konstant evnen til holde overblik. Samtidig stiller det meget store krav til at man under vekslende forhold er i stand til at lære at håndtere nye færdigheder og situationer.

Når mange personer coacher hinanden i en virksomhed, foregår den nødvendige ny-generering af idéer og konkrete tiltag løbende og naturlig. Viden og information bringes i konstruktiv bevægelse ud gennem virksomhedens forskellige rum og niveauer. Derved opstår selvforstærkende udviklingsspiraler i virksomheden.

Coaching er et eminent redskab til at finde oversete svagheder og muligheder ved projekter inden deres søsætning, giver en vigtig support i forhold til at komme ud over kanten, og er det oplagte middel til at følge og støtte det videre forløb.

Etik og tillid
Coaching kan medvirke til at opbygge og styrke gode relationer, men er også betinget af dem. Det kan fuldstændigt spolere mulighederne for coaching, hvis etikken ikke er i top. Det hele kan falde til jorden, hvis kolleger eller ledelsen f.eks. misbruger en voksende åbenhed eller kendskabet til andres sårbare punkter.

Gensidig tillid er den bedste grobund for coaching.
Tillid kan tage flere år at opbygge, men kan mistes på et klodset sekund.

Under coaching-samtalen kan begge parter risikere at få aktiveret psykologiske forsvarsmekanismer, hvilket kan virke forstyrrende på coachingen. Som coach er det ubetinget en fordel at erkende sine ømme punkter og forsvarsreaktioner. Dels undgår man at vikle den anden ind i sine egne psykologiske temaer, og dels bliver det lettere objektivt at opfatte signaler om at den anden parts tilstand, når man kan skelne mellem ens egne og andres følelsesmæssige reaktioner.

Som coach må man desuden være meget bevidst om at parkere sine egne kæpheste og undlade enhver form for manipulation – uanset hvor positive intentioner der måtte ligge bag.

At blive coachet kan kræve lidt tilvænning. I denne position må man selv hjælpe med til at stolthed, konkurrence og stædig holden fast på sine fasttømrede idéer om tingenes tilstand ikke kommer til at blokere for samarbejdet.

Nye roller - nye landvindinger
Det kan være frygtelig besværligt, ligefrem irriterende, at ændre på sine vaner, roller og rutiner.

Coaching er en håndsrækning i forhold til at træde ud af sine selvbegrænsende tanke- og handlemønstre.

Og gevinsten er tydelig.

Når det efterhånden bliver naturligt at bede en kollega om at coache sig, opdager man, hvor givende et sådant møde kan være. Mange oplever det som en decideret lettelse, at det ikke forventes at man præsterer en løsning på kollegaens problem. At man end ikke behøver at blive hverken personligt indblandet eller følelsesmæssig involveret. At opgaven blot er at støtte udvidelsen af kollegaens erkendelsesprocesser.

Den varmeste anbefaling…
Baggrunden for min anbefaling af coaching til mange danske arbejdspladser, er at jeg - og mange andre - har observeret, hvordan denne enkle metode er i stand til at øge tillid, arbejdsglæde og kvalitet. Løsninger der opnås på baggrund af coachingforløb mellem såvel leder-medarbejder som medarbejderne imellem, er ofte mere præcise, originale og driftsikre.

En anden vægtig årsag er, at den forbedrede kommunikation og større bevidsthed der følger med anvendelsen af kollega-coaching ofte kommer til at virke som en del-strategi mod stress.

Noget af det allerbedste ved coaching-metoden er, at alle kan bruge den. Ledere, medarbejdere, kunder. At coache eller blive coachet af sine kolleger på lige niveau, er en oplagt mulighed for udvikling. Selvom det mest almindelige er at ledere coacher sine medarbejdere, er der intet i vejen for at en leder kan lade sig coache af en underordnet.

Ved at lære at forstå og at anvende coaching, føjer man en overordentlig effektfuld dimension til den kommunikative del af ens kompetence-spektrum. Desuden øges evnen til nytænkning og selvudfordring hos alle involverede, hvorved den samlede virksomhedskultur får et løft.

Coaching forudsætter udvikling af menneskelige færdigheder

Nærvær
Kvaliteten af opmærksomhed og nærvær.
Altafgørende for at opnå en frugtbar proces.

Indfølingsevne
Evne til at sanse, hvordan andre mennesker motiveres, hvor og hvordan deres stress-tærskel ligger, hvordan de bedst udfordres, deres samarbejdsevne, og deres ledelses- og beslutningsevne.

Viden om kreative processer
At coache forudsætter og videreudvikler ens menneskekundskab og viden om dels, hvad der hindrer forskellige typers optimale udfoldelse, og dels, hvad der fremmer menneskelige udviklingsprocesser.

Evne til at skabe tillid
Kunsten at forblive åben for, at den coachede selv styrer og tager ansvar.

At lytte og spørge på den coachede’s præmisser
Coach’ens ansvar er at lytte og stille konstruktive spørgsmål, der tager udgangspunkt i den coachede’s egen situation og ønsker for fremtiden.